Ustanovljeno

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena oziroma finančna ocena je izčrpen pregled poslovanja podjetja ali samostojnega podjetnika, ki temelji na analizi poslovanja v preteklem letu.

Na portalu Companywall je bonitetna ocena kombinacija statične in dinamične ocene. Statična ocena je izračun več kazalnikov ob predaji letnega poročila, dinamična pa se spreminja skozi leto.

Statična bonitetna ocena je sestavljena iz kazalnikov uspešnosti in kazalnikov likvidnosti.

Na dinamičen del bonitetne ocene pa vplivajo različni dejavniki, ti pa so:

 • Blokade
 • Dolgovi (davčni)
 • Dejavnosti
 • Razmerje med prejemki iz državnega proračuna ali pa privatnega sektorja
 • Naroki
 • Plačilne sposobnosti

Podjetja in podjetniki lahko na podlagi bonitetne ocene predvidijo, kako previdni morajo biti pri poslovanju s potencialnimi in obstoječimi partnerji, poleg tega pa bonitetna ocena deluje kot motivator, saj lahko podjetje z višjo bonitetno oceno doseže večji ugled v poslovnem prostoru.

 

 

LEGENDA BONITETNIH RAZREDOV

Bonitetna ocena je razporejena v pet različnih razredov:

 Bonitetna ocena AAA je najvišja možna ocena, ki jo podjetje pridobi, če dalj časa brezhibno posluje. AAA ocena je izkaz odličnega poslovanja, ki jo dobi le podjetje, ki ni in ni bilo v blokadah, redno in v rokih odplačuje vse svoje obveznosti, možnosti za rizično poslovanje v prihodnosti pa so skoraj nične. Podjetje, ki se lahko pohvali z najboljšo bonitetno oceno AAA je zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner.

 Ocena AA + tesno sledi najboljši bonitetni oceni. Podjetje s takšno oceno posluje dobro, zanesljivo in stabilno. Rahlo slabša ocena je največkrat posledica tega, da je podjetje mlajše in krajši čas prisotno na trgu. Sodelovanje s takšnim podjetjem ni tvegano, saj izpolnjuje visoke standarde dobrega poslovanja.

 Podjetje, ki se ponaša z bonitetno oceno A+, je podjetje, ki ima svetlo prihodnost in je sposobno poravnati svoje obveznosti.
S takšnim podjetjem lahko odlično poslovno sodelujete, saj si je pridobilo eno od najboljših ocen in bo najverjetneje tudi v prihodnosti strmelo k uspešnemu poslovanju. Je zanesljiv poslovni partner.

 Podjetje ima težave pri poslovanju in likvidnosti, vendar najverjetneje še vedno posluje. Pri poslovanju z podjetjom s bonitetno oceno BBB je potrebna previdnost.

 Bonitetna ocena CCC pomeni da ima podjetje težave. Lahko da je že v stečaju. Vsekakor je prihodnost podjetja vprašljiva.

To podjetje nima bonitetne ocene zaradi pomanjkanja podatkov, zelo verjetno je, da je podjetje na novo ustanovljeno in je izračun bonitetne ocene nemogoč.

 

Zakaj je dobro poznati bonitetno oceno podjetja?

 • Izognete se lahko težavam z neplačili
 • Lažje sprejemate odločitve ali boste s podjetjem poslovali ali ne
 • Omejite tveganje
 • Spoznali boste svojega poslovnega partnerja ali stranko
 • Odkrijte nove poslovne priložnosti, saj lahko s pomočjo bonitetne ocene in bonitetnega poročila identificirate perspektivna podjetja.

 

METODOLOGIJA

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena se izračuna enkrat na leto, in sicer na osnovi bonitetne ocene predhodnega leta ter sestav- ljene formule iz kazalnikov poslovanja podjetja. Bonitetna ocena je razdeljena na 5 razredov, in sicer: 

 • AAA (najvišja bonitetna ocena)
 • AA+
 • A+
 • BBB
 • CCC (najslabša bonitetna ocena)
 • - (bonitetne ocene ni mogoče izračunati)

 Postopek dodeljevanja bonitetne ocene je medsebojni   izračun kazalnikov ter kategoriziranje rezultata finančne ocene. Za izračun se uporablja najbolj pomembne skupine kazalnikov, to pa so kazalniki likvid- nosti ter kazalniki uspešnosti. Iz vsake skupine kazalnikov se uporablja najbolj reprezentativne kazalnike. Bonitetna ocena se prilagaja tudi glede na velikost podjetja, in sicer po številu zaposlenih ter glede na višino prometa, glede na velikost podobnih podjetij in glede na dejavnost. Bonitetna ocena je podana samo subjektom, ki imajo izračunane vse kazalnike. Tistim, katerim ni mogoče izračunati določenega kazal- nika, potrebnega za izračun bonitetne ocene, le-te ne dodelimo.

Namen bonitetne ocene je hitra ocena podjetij ter ocena njihove stabilnosti. Bonitetna ocena je okvirna predikcija bodočega poslovanja podjetja ter nam daje vpogled kolikšna je verjetnost, da bo določeno podjetje v prihodnosti v stečaju ali pa imelo blokiran račun. 

Bonitetna ocena se lahko spremeni tudi med letom, in sicer na podlagi izračuna dinamičnega dela ocene. Dejavniki, ki vplivajo na spremembo bonitetne ocene, so lahko:

 • Blokade
 • Naroki
 • Dejavnost
 • Plačilne sposobnosti
 • Davčni dolgovi
 • Razmerje med prejemki iz državnega proračuna ali pa privatnega sektorja

Načeloma se bonitetna ocena med letom ne spreminja, razen v primeru zgoraj naštetih dejavnikov. Omenjeni dejavniki se izračunavajo ter spreminjajo bonitetno oceno po izračunih v kombinaciji sektorja dejavnosti podjetja, kjer se upošteva plačilne sposobnosti in navade v določenem sektorju.

 

Bonitetna ocena se NE izračunava za naslednje sektorje: 

 • Javne druge denarne finančne institucije
 • Domače zasebne druge denarne finančne institucije
 • Druge denarne finančne institucije pod tujim nadzorom
 • Javne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Domače zasebne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Zavarovalne družbe in pokojninski skladi pod tujim nadzorom
 • Celoten sektor Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • Samozaposleni – Delodajalci
 • Novoustanovljena podjetja

KAZALNIKI

DDVF

Pojasnilo:

Delež dolga v financiranju prikazuje razmerje med tem koliko tujega kapitala (obvez) ter svojega kapi- tala (sredstva in zaloge) podjetje koristi. 

Ta kazalnik nam pove koliko približno se podjetje lahko še zadolži pri upnikih. Čeprav se v poslovanju daje večji poudarek rezultatom, ki so doseženi s skupnim kapitalom, se temu kazalniku dandanes tolerira večja zadolženost, in sicer v razmerju 30:70 (30% je lastni kapital, 70% tuji). 

To bi v praksi pomenilo, da je visoka vrednost tega kazalnika, večja od 0,9, odraz večje odvisnosti od tujega kapitala (krediti), kar povečuje rizičnost. 

Prav tako kazalnik ne sme imeti negativne vrednosti, saj bi to pomenilo da podjetje nima svojih sredstev, ter da je popolnoma odvisno samo od tujega kapitala.

Vrednosti:


>1 Negativen kapital.

  1 Podjetja s to vrednostjo imajo kapital enak 0.

<1 Ta podjetja se financirajo samo s svojimi viri, ter pomeni da imajo pozitiven kapital.

PS

Pojasnilo:

Plačilna sposobnost je razmerje kratkoročnih sredstev (sredstva za katera pričakujemo, da se bodo pretvorila v denar v roku od enega leta) in kratkoročnih obveznosti (obveznosti, katerih je rok plačila krajši od enega leta). Ta kazalnik prikazuje likvidnost podjetja.


Pove nam koliko ima podjetje sredstev s katerimi bo lahko pokrivalo svoje finančne obveznosti. Iz stališča likvidnosti je zaželjeno, da je vrednost tega kazalnika 2 ali več.
To pomeni, da podjetje pokriva svoje obveznosti s sredstvi, ki so 2 kratnik obveznosti.

Večja je vrednost, bolj je podjetje likvidno ter večja verjetnost, da bodo upniki imeli poplačane svoje terjatve.

Vrednosti:


      >2  Višja kot je vrednost bolje je za upnika, previsoka pa pomeni, da podjetje ne proda svojih zalo ter da ima problem s trženjem.

1,5-2,0  To je povprečna vrednost kazalnika.

       <1  Pomeni, da ima podjetje nižjo vrednost kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti.

SD

Pojasnilo:

 

Servisiranje dolga nam govori, kakšno je razmerje financiranja tujega kapitala in skupnih obveznostih podjetja. Bolj kot kazalnik raste bolj je jasno, da se podjetje vse bolj in bolj financira iz tujih sredstev. 

Večji kot je kazalnik, večje je tveganje za upnike. Za podjetje je bolj dobičkonosno, če je ta kazalnik čim manjši, saj je financiranje iz lastnih sredstev cenejše kot iz tujih. 

Na primer, če ima podjetje vrednost tega kazalnika 0,6 pomeni, da je podjetje 60 % skupnih obveznosti financiralo iz tujega kapitala.

Vrednosti:

Višja kot je vrednost, boljše je. To pomeni, da so odhodki bolj pokriti s strani ustvarjenega denarnega toka.Višja kot je vrednost, boljše je. To pomeni, da so odhodki bolj pokriti s strani ustvarjenega denarnega toka.


  0 Če je kazalnik 0, pomeni da se podjetje v popolnosti fi iz lastnih sredstev

<1 Kazalnik večji od 0 pomeni, da se podjetje delno financira iz tujih virov.

>1 Vrednost kazalnika preko 1 pomeni, da se podjetje financira izključno iz tujih virov.To predstavlja nevarnost za upnike.

KI

Pojasnilo: 

Kreditna izpostavljenost iz poslovanja prikazuje razmerje med terjatvami do kupcev in prihodki iz poslovanja na izbrani dan v poslovnem letu. Ta kazalnik nam pove, koliko je podjetje izpostavljeno kreditnemu tveganju ter kakšno je njegovo likvidnostno stanje. 

Večji kot je kazalnik, bolj se zmanjšuje likvidnost podjetja. Če je kazalnik večji od 1 pomeni, da je podjetje v likvidnostnih težavah, torej ni izterjalo obveznosti od kupcev. V temu primeru se podjetje začne kratkoročno zadolževati, kar lahko pripelje do insolventnosti ali pa stečaja.

Vrednosti:

Višja vrednost kazalnika pomeni, da ima podjetje več odprtih terjatev.

ROA

Pojasnilo:

ROA predstavlja povračilo vloženih sredstev, torej razmerje v katerem je vidno koliko sredstev si je podjetje uspelo povrniti od neto dobička. 

V večini primerov ta kazalnik ne presega vrednosti 1, saj bi to pomenilo, da je podjetje zelo uspešno, ki je v določenom obdobju povrnilo vsa svoja sredstva. 

Meja uspešnosti je nekje okoli 0,3, kar pomeni, da bo podjetje v nasledenjih 3 letih uspelo povrniti svoja sredstva.

Vrednosti:


>1 Višja vrednost kazalnika pomeni, da je podjetje donosno ter da učinkovito porablja sredstva.

<0 Negativna vrednost pomeni, da podjetje posluje negativno

<1 Pomeni, da podjetje posluje z nizko vrednostjo sredstev ter posluje z dobičkom, katerega vrednost je večja od zabeleženih sredstev.

PDS

Pojasnilo: 

Poslovna donosnost sredstev pomeni kolikokrat se vsa skupna sredstva podjetja obrnejo v roku enega leta, se pravi kako uspešno podjetje izkorišča svoja sredstva v namen pridobivanja lastnih prihodkov.  

Kazalnik je eden najbolj uporabljenih in izraža koliko sredstev potrebuje podjetje za opravljanje prodaje ali obratno. Le ta mora biti čim večji. Vse kar je nad vrednostjo 1 se smatra za dober kazalnik.

Vrednosti:


>0 Višja kot je vrednost, boljše je podjetje ter večji del celotnih prihodkov pokriva celotna sredstva.

>1 Vrednost 1 ali večja pomeni, da so celotni prihodki načeloma večji od vseh sredstev.